Stadga

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

 

 • 1 Allmänt

Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar – dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2.

 

 • 2 Medlemskap

            Innehåller bestämmelser om medlemskap. Hur det uppstår, avslutas och vad det innebär. Sida 2.

 

 • 3 Stadgar

            Reglerar stadgarnas utformning samt hur och av vem de ändras och tolkas. Sida 2.

 

 • 4 Verksamhet

Innehåller grundläggande bestämmelser om ramarna, organisationen och inriktningen för föreningens verksamhet. Sida 2.

 

 • 5 Beslut- och ansvarsfördelning

            Definierar vilka olika instanser som finns i föreningen, deras ansvar och beslutskompetens. Sida 3.

 

 • 6 Årsmöte

Fastställer de arbetsformer som gäller för föreningens årsmöte, såsom kallelse, föredragningslista, beslutsmässighet m.m. Sida 4.

 

 • 7 Revisorerna

            Fastställer kraven på och formen för det uppföljande, stadgetolkande och granskande arbetet. Sida 5.

 

 • 8 Styrelse

            Reglerar styrelsens funktion, uppgifter och arbetsformer. Sida 5.

 

 • 9 Medlemsmöte

            Reglerar medlemsmötets funktion, uppgifter och arbetsformer. Sida 6.

 

 • 10 Gruppansvariga

            Reglerar gruppansvarigas funktion, uppgifter och arbetsformer. Sida 6.

 

 • 11 Verksamhetsgrupper

            Reglerar verksamhetsgruppernas uppgifter och arbetsformer. Sida 6.

 

 • 12 Upplösning

            Reglerar hur man går till väga vid en upplösning av föreningen. Sida 7.


 • 1 Allmänt

mom 1                Föreningens namn är Föreningen Ungdomens Hus i Uppsala.

mom 2                Föreningens säte är Uppsala.

mom 3                Föreningens syfte är att samla och organisera alla ungdomar i Uppsala som vill arbeta för ett ungdomens hus och driva ett sådant för att:

Aktivera och engagera de ungdomar som annars skulle sakna vettig fritidssysselsättning.

Främja kulturell verksamhet av och för ungdomar.

Skapa alternativ till kommersiella och passiviserande nöjen.

Motverka drogkulturen.

Ge ungdomar möjlighet att träffas och samarbeta.

Hjälpa ungdomar med olika problem.

mom 4                Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

 • 2 Medlemskap

mom 1                Medlem i föreningen är den som har betalat fastställd medlemsavgift till föreningens kassa eller konto, samt uppgivit namn, ålder, och adress till föreningens medlemsregister.

mom 2                Medlemskap gäller kalenderår.

mom 3                Medlemskap i föreningen gör medlemmen valbar till uppdrag inom föreningen.

mom 4                Icke medlemmar kan endast utses till revisor och valberedningsledamot.

mom 5                Medlem som uppenbart motverkar föreningens syften kan uteslutas genom beslut med minst 2/3 majoritet av två på varandra följande medlemsmöten med 14 dagars mellanrum.

mom 6                Efter september månads slut halveras den fastställda medlemsavgiften för återstoden av verksamhetsåret.

 

 • 3 Stadgar

mom 1                Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom ett beslut med minst 2/3 majoritet av föreningens årsmöte.

mom 2                Då tvist om tolkningen av dessa stadgar föreligger, avgörs den av föreningens årsmöte. Mellan årsmöten av föreningens revisorer. (se §7)

mom 3                Till föreningens stadgar knyts andra bestämmelser av mer specifik karaktär, dessa är av två slag: årsmötes PM och medlemsmötes PM.

mom 4                Årsmötes PM är handlingar som har upprättats av årsmöte och som endast kan ändras av årsmöte.

mom 5                Medlemsmötes PM är handlingar som upprättats av medlemsmöte, och kan alltid ändras av medlemsmöte. Både ändringar och original-PM skall behandlas av nästkommande årsmöte.

mom 6                Föreningen skal ha minst två årsmötes PM: en ekonomisk arbetsordning och en mötesordning.

mom 7                Bestämmelserna i ett PM är bindande över flera verksamhetsår.

 

 • 4 Verksamhet

mom 1                All verksamhet i föreningens regi är drogfri.

mom 2                All verksamhet i föreningens regi skall utgå från medlemmarnas önskemål och genomföras i god demokratisk anda.

mom 3                Verksamheten skall genomföras i enlighet med, i nämnd ordning: svensk lag, myndigheters beslut, föreningens stadgar och därtill hörande PM samt av årsmöte antagen verksamhetsplan och budget.

mom 4                Föreningens verksamhetsår och bokföringsår är kalenderår.

 


 • 5 Beslut- och ansvarsfördelning

mom 1                I föreningen finns följande instanser för beslut, kontroll och/eller verkställande: årsmöte, revisorer, styrelse, valberedning, medlemsmöte, gruppansvariga och verksamhetsgrupper.

mom 2                Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

mom 3                Revisorerna ansvarar inför årsmötet för sina handlingar. De kan påverka alla beslut i föreningen, då detta är påkallat av en stadgetolkningstvist och under förutsättning att de har blivit kontaktade av en medlem eller annan instans i föreningen.

mom 4:1            Styrelsen ansvarar för att föreningen genomför årsmötets beslut och har rätt att besluta över allt som årsmötet ålagt styrelsen att genomföra.

mom 4:2            Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och har rätt att besluta om allt som har med den att göra.

mom 4:3            Styrelsen har rätt att annullera beslut fattade av andra instanser som strider mot §4 mom 1, 2 och 3, men skall i övrigt överlämna åt respektive instans att sköta sitt ansvarsområde.

mom 5                Valberedningen arbetar självständigt från övriga instanser, men skall samråda med styrelse, revisorer och verksamhetsgrupper.

mom 6:1            Medlemsmötet är i följande frågor föreningens enda beslutande organ mellan årsmöten:

Ombudgeteringar

Justering av verksamhetsplan

Beslut om medlemsmötes PM

Uteslutningar (enligt §2 mom 5)

mom 6:2            Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmöten rörande:

Frågor om övergripande samordning av verksamhet inom föreningen.

Frågor som rör personal som arbetar mot betalning för föreningen.

Frågor som rör mer omfattande externa samarbeten och/eller kontakter.

Medlemsmötet skall i de beslut som fattas – i ovannämnda frågor – ta hänsyn till styrelsens och

verksamhetsgruppernas rätt att utan inblandning handha sina ansvarsområden.

mom 6:3            Medlemsmöten är i andra fall ett organ utan någon formell beslutskompetens, vars beslut skall ses som råd, till styrelse, verksamhetsgrupp etc. från föreningens medlemmar.

mom 7                En gruppansvarig ansvarar i samråd med styrelsen för att verksamheten inom deras verksamhetsgrupps arbetsområde sker i enlighet med stadgar, budget och verksamhetsplan och har därför rätt att stoppa ett beslut i gruppen till dess att styrelsen har gett sitt godkännande av beslutet.

mom 8:1            En verksamhetsgrupp ansvarar för genomförandet av verksamhetsplan och budget inom sitt verksamhetsområde.

mom 8:2            En verksamhetsgrupp har rätt att disponera över medel samt fatta och verkställa beslut inom sitt verksamhetsområde. Denna rätt inskränks endast av styrelses och gruppansvarigs rätt i enlighet med §5 mom 4:2-3 och §5 mom 7.

 


 • 6 Årsmöte

mom 1                Föreningens årsmöte skall hållas innan februari månads utgång varje år.

mom 2                Årsmötes beslut är giltigt om:

Kallelse till alla föreningens medlemmar (det gångna och det nya verksamhetsåret) har utgått skriftligt eller via e-mail sex veckor före mötet.

Möteshandlingar utgått till samma personer som kallelsen två veckor före mötet.

Minst 10 röstberättigade medlemmar närvarar.

Protokoll upprättas och justeras.

mom 3:1            Styrelsen ansvar för att kallelsen skickas ut.

mom 3:2            Kallelsen skall innehålla datum, tid och plats, föredragningslista, samt information om när motioner skall vara inskickade och kontaktuppgifter till valberedningen.

mom 4                Motioner skall vara styrelsen tillhanda fyra veckor före mötet.

mom 5:1            Styrelsen ansvarar för att möteshandlingarna skickas ut.

mom 5:2            Möteshandlingar är styrelsens förslag till budget, verksamhetsplan, eventuella andra förslag från styrelsen, till valberedningen inkomna nomineringar, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse och (eventuella) motioner.

mom 6                Årsmötet skall behandla följande frågor:

Mötets behörighet.

Justering av röstlängden.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse för föregående år.

Fastställande av balansräkning.

Fastställande av medlemsmötes PM.

Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Fastställande av verksamhetsplan.

Fastställande av budget.

Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

I kallelsen utsända förslag från styrelsen.

Inkomna motioner.

Val av styrelse.

Val av gruppansvariga till föreningens verksamhetsgrupper.

Val av tre revisorer och två rangordnade suppleanter.

Val av valberedning.

mom 7                Röstberättigad är den som var medlem i föreningen under det år som reviderats av mötet eller är medlem i föreningen då mötet hålles.

mom 8                Styrelsen skall väljas enligt följande:

Val av ordförande.

Val av kassör.

Val till fastställda viceposter.

Val av övriga ledamöter.

Val av fastställt antal suppleanter.

Styrelsen skall bestå av 3-7 personer, som är 13-25 år (med undantag av kassör som måste vara 18 eller äldre).

mom 9:1            Extra årsmöte skall hållas då minst 20 medlemmar, revisorerna eller mins 1/3 av styrelsen så begär.

mom 9:2            För extra årsmöte gäller alla tillämpbara stadgar om årsmöte.

 


 • 7 Revisorerna

mom 1:1            Revisorerna skall fortlöpande och vid årets slut granska styrelsens arbete med avseende på:         Styrelsens förvaltning.

Uppfyllande av verksamhetsmål.

Den ekonomiska handläggningen.

Ekonomiskt utfall i relation till budget.

mom 1:2            Revisorerna skall, genom råd och stöd, löpande följa arbetet i föreningen.

mom 1:3            Vid tvist om föreningens stadgar skall revisorerna skriftligen kontaktas och den aktuella fråga bordläggas. De tre revisorerna beslutar om hur stadgarna skall tolkas i det aktuella fallet och hur det vidare skall behandlas.

mom 2                Revisorerna skall dokumentera sitt arbete dels genom att protokollföra sina kollektiva besluta och åtgärder, dels genom att tillställa föreningen de handlingar som ställts till dem.

mom 3:1            Revisorernas berättelse till årsmötet skall innefatta:

En redogörelse för revisorernas aktiviteter under året innehållande alla eventuella beslut och åtgärder.

En redogörelse för den granskning som genomförts.

Ett utlåtande över styrelsens arbete.

mom 3:2            Revisorerna skall på årsmötet lägga yrkande dels i frågan om fastställande av balansräkning,

dels i frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

 

 • 8 Styrelse

mom 1:1            Styrelsens funktion är att samordna föreningens olika delar och ytterst ansvara för föreningens väl.

mom 1:2            Styrelsens uppgift är dels att tillse att föreningens olika delar fungerar tillfredsställande och i enlighet med stadgarna, dels att handha föreningens förvaltning och dess yttre kontakter.

mom 2                Styrelsen skall sammanträda minst tolv gånger per år.

mom 3                Ett styrelsemöte är ett möte där:

Kallelse till mötet anslås på väl synlig plats i föreningens lokaler minst en vecka före mötet.

Hälften av antalet ledamöter närvarar.

Protokoll upprättas och justeras.

Föreningens medlemmar bereds möjlighet att närvara och yttra sig.

mom 4                Styrelsen skall i sin förvaltning:

Upprätta en bokföring enligt god bokföringssed.

Tillse att föreningens firma tecknas av utsedda firmatecknare i förening om minst två.

I god ordning registrera föreningens medlemmar.

Registrera och övervaka innehavet av rösträtt i föreningens verksamhetsgrupper.

I god ordning svara för dokumentation och arkivering av för föreningen viktiga handlingar (såsom protokoll från föreningens olika instanser, inkommande och utgående handlingar samt årsmötes och medlemsmötes PM) samt hålla föreningens medlemmar informerade om innehållet i dessa.

mom 5                Styrelsen skall konstituera sig i en sådan ordning att ansvariga finns för uppgifterna i §8 mom 4.

mom 6                Styrelsen kan för lösandet av sina uppgifter utse utskott eller grupper. Dessa skall endast ha en rådgivande och förberedande funkion.

mom 7                Röstberättigad i styrelsen är av årsmötet vald ordinarie ledamot. Vid frånvaro bland dessa träder av årsmötet vald suppleant in.

 


 • 9 Medlemsmöte

mom 1:1            Medlemsmötets funktion är dels att utgöra medlemmarnas diskussions- och förslagsforum, dels att verka samordnande i frågor som rör flera delar av föreningen.

mom 1:2            Medlemsmötets uppgift är att vid behov behandla frågor rörande verksamhetsplansjusteringar, budgetjusteringar, medlemsmötes PM och personal.

mom 2:1            Medlemsmöte skall sammanträda minst fyra gånger per år.

mom 2:2            Medlemsmöte sker på styrelsens, revisorernas eller minst tio medlemmars initiativ.

mom 3                Ett medlemsmöte är ett möte där:

Kallelse till mötet anslås på väl synlig plats i föreningens lokaler minst en vecka före mötet.

Protokoll upprättas och justeras.

mom 4:1            Styrelse ansvarar för kallelse.

mom 4:2            Kallelsen ska innehålla föredragningslista och beslutsunderlag.

mom 5                Medlemsmötet skall behandla:

Rapporter från styrelse och verksamhetsgrupper rörande verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Rapporter från anställda.

Handläggande av verksamhet i projektform eller verksamhet som sker i samarbete mellan flera verksamhetsgrupper.

Ändringar i av årsmötet antagen budget och verksamhetsplan om behov av detta uppstår.

Tillförordnanden av gruppansvariga om en ny verksamhetsgrupp uppstår elller om någon avgår.

Ändringar i eller antaganden av nya medlemsmötes PM – t.ex. arbetsbeskrivningar eller säkerhetsrutiner – om behovet uppstår.

Frågor om personal (enligt definition i § 5 mom 6:1) angående inrättande, arbetsledning, form, innehåll och utnämning.

mom 6                Röstberättigad på medlemsmöte är den som är medlem i föreningen när mötet hålles.

 

 • 10 Gruppansvariga

mom 1:1            En gruppansvarigs funktion är att vara ytterst ansvarig för att dess verksamhetsgrupps arbete strävar mot de av årsmötet uppsatta målen.

mom 1:2            En gruppansvarigs uppgift är att sörja för att verksamhetsgruppens arbete fungerar.

mom 2                En grupp ansvarig skall:

Informera övriga delar av föreningen om respektive grupps arbete.

Ansvara för att styrelsen har tillgång till en aktuell förteckning över de röstberättigade i varje grupp.

 

 • 11 Verksamhetsgrupper

mom 1:1            En verksamhetsgrupps funktion är att utgöra medlemmarnas forum för aktivt deltagande i och inflytande över föreningens verksamhet.

mom 1:2            En verksamhetsgrupps uppgift är att planera, organisera och genomföra verksamhet inom sitt verksamhetsområde.

mom 2:1            Varje verksamhetsgrupp skall sammanträda minst sex gånger per år.

mom 2:2            Verksamhetsgruppsmöte skall hållas då gruppansvarig, styrelsen, medlemsmötet eller hälften av de röstberättigade i gruppen (eller om antalet röstberättigade överskrider tio, fem av dem) så begär.

mom 3                Ett verksamhetsgruppsmöte är ett möte där:

Kallelse till mötet anslås på väl synlig plats i föreningens lokaler minst en vecka före mötet.

Hälften av antalet röstberättigade närvarar eller, om antalet röstberättigade överskrider tio, fem närvarar.

Protokoll upprättas och justeras.

Föreningens medlemmar bereds möjlighet att närvar och yttra sig.

mom 4                Gruppansvarig svarar för att kallelse sker till respektive verksamhetsgrupps möten.

mom 5                Röstberättigad i en viss verksamhetsgrupp är den medlem i föreningen som har registrerats såsom röstberättigad innevarande år av verksamhetsgruppens gruppansvarig och styrelse.

 


 • 12 Upplösning

mom 1                Beslut om upplösning av föreningen fattas med minst 2/3 majoritet på årsmöte som sammankallats för detta ändamål.

mom 2                Vid beslut om upplösning av föreningen skall samma årsmöte ta ställning till:

Hur föreningens tillgångar och skulder skall förvaltas fram till dess att de har likviderats.

Vad eventuella kvarstående tillgångar skall användas till.

mom 3                De kvarstående tillgångarnas användning vid en upplösning måste i någon form tjäna föreningens syften (i enlighet med §1 mom 3).