Alla inlägg av admin

Öppet brev till kommunens gruppledare

Uppsala kommun är unikt. Ingen annanstans i Sverige finns det ett helt demokratiskt styrt ungdomskulturhus med en 35-årig historia av att i centrum driva verksamhet av ungdomar för ungdomar.

Ungdomens Hus har spelat en viktig roll för demokrati och jämställdhetsarbetet i vår
kommun. Ungdomar ges möjligheten att ta makten över sin egen fritid, lära sig om den
demokratiska processen och skaffar sig verktyg för att påverka samhället i stort. Många
framstående politiker och samhällsutvecklare från Uppsala började sin bana just här på
Ungdomens Hus.

Huset är idag i mycket dåligt skick. Brandsäkerhetskrav uppfylls inte, källaren svämmar över när vattenståndet i Fyrisån blir för högt och det finns allvarliga skadedjursproblem. Stora delar av huset kan helt enkelt inte användas, därför planerar kommunens fastighetsbolag, som äger huset, att renovera det.

Det besked vi fått nu är att en sådan renovering skulle innebära en tredubbling av hyran.
Trots detta kommer anslaget för att ha ett Ungdomens Hus inte att öka. Detta kommer tvinga oss att lämna huset för andra, troligtvis sämre, lokaler.

För att vår verksamhet ska fungera behöver vi ha ett stort, eget hus i centralt läge. Att
ungdomar tar ansvar för och skapar sin egen mötesplats och sina egen fria tid är en central
del av vår verksamhet. Vi samarbetar mer än gärna med andra föreningar och verksamheter men våra medlemmar måste alltid få ha sista ordet om vad som försiggår i vårt hus. Annars undermineras hela föreningens syfte, att ge ungdomar makten över sin egen tillvaro.

Det finns även ett stort historiskt värde i att låta Ungdomens Hus vara kvar på
Svartbäcksgatan 32. Vi har varit här i snart 35 år. Föreningen har präglat huset och huset
har präglat föreningen. Det sitter mycket historia i väggarna som skulle vara helt omöjlig att få med sig i en flytt. Om man går ännu längre bak i historien så har huset sedan det byggdes varit en knutpunkt för kultur, folkbildning och demokratiskt arbete. Det skulle vara en stor förlust om den 100 åriga historien skulle ta slut.

Det är märkligt att kommunen i dagsläget inte är villiga att ge Ungdomens hus den
finansiering som behövs när det i kommunens egna mål och budget står att de ska utveckla barn och ungas möjligheter att uppleva kultur och stärka det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol och narkotika, två punkter som är helt centrala för vår verksamhet.

Därför vill vi i Ungdomens Hus fråga de olika partigrupperna i Uppsala Kommun: är ni
beredda att satsa på Uppsalas ungdomar och skjuta till de pengar som krävs för att vi ska
kunna fortsätta vårt arbete för ungas självbestämmande i centrum, eller är det er mening att det inte ska finnas ett centralt hus som är helt dedikerat till kulturverksamhet, av ungdomar, för ungdomar?

Undertecknat
Sergej Laura Brändén
Ordförande föreningen Ungdomens Hus
På uppdrag av Ungdomens Hus medlemsmöte

Kallelse till medlemsmöte 16e Maj kl 17.00

Härmed kallar föreningen Ungdomens Hus till medlemsmöte den 16e maj klockan 17.00

Kommunen hotar nu föreningen med renovräkning (att renovera så att nuvarande hyresgäster inte har råd att vara kvar så de effektivt blir vräkta). Renoveringen ska enligt dem innebära en chockhöjning av hyran till 2.5-3 miljoner kronor, något de varken har för avsikt att bestrida eller bemöta med högre ekonomiskt stöd för föreningen.

På detta möte ska vi diskutera strategi för föreningens framtid. Därför är det extra viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer på mötet så vi kan diskutera hur vi går vidare.

Kallelse till medlems/krismöte 2a Maj kl 17.00

Härmed kallar föreningen till medlemsmöte den 2a maj kl 17.00

Kommunen hotar nu helt öppet föreningen med renovräkning (att renovera så att nuvarande hyresgäster inte har råd att vara kvar så de effektivt blir vräkta).

Renoveringen ska enligt dem innebära en chockhöjning av hyran till 2.5-3 miljoner kronor, något de varken har för avsikt att bestrida eller bemöta med högre ekonomiskt stöd för föreningen. Därför är det extra viktigt att så många som möjligt kommer på nästa medlemsmöte så vi kan diskutera hur vi går vidare.

Förslag på dagordning:

– Mötets öppnande

– Val av mötesfunktionärer
Ordförande
Sekreterare
Justerare

– Godkännande av dagordning

– Runda/anda

– Genomgång av föregående protokoll

– Ordförandebeslut

– Renovräkning

– Rapporter
P4 Uppland
Möte med fyrhuset
Senaste mötet med kommunen

– Bokningar

– Bildas punkt

– Reklam för referensgruppen

– Övrigt

– Mötets avslutande

Pressmeddelande!

PDF version finns att ladda ned här

Den senaste tiden har det skett flera saker efter vilket vi känner att vi måste hålla allmänheten uppdaterad i frågan om Ungdomens Hus framtid.

“Ungdomens Hus är en central del av Uppsalas kulturliv och historia och vi tycker det är skamligt hur politiker och tjänstemän misskött denna process” – Sergej Laura Brändén, ordförande.

I och med valet förra året och tillträdet av en ny kulturnämnd har vi bjudit in nämndemännen till studiebesök på Ungdomens Hus. Vi anser att det är viktigt för beslutsfattare att besöka verksamheten de ska fatta beslut om så de har en så heltäckande och korrekt bild av verkligheten som möjligt.

Tyvärr har endast tre av 22 ledamöter och ersättare hittills valt att besöka verksamheten. Vi är ytterst besvikna på politikernas bristande intresse för Uppsalas enda medlemsstyrda ungdoms och kulturhus.

Samtidigt har kulturförvaltningen misskött sitt arbete. På nämndens sammanträde den 26 november beslutades följande:

Att uppdra åt kulturförvaltningen att tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning och fastighetsägaren, och i samspel med representant för föreningen Ungdomens Hus, kostnadsberäkna en totalrenovering av fastigheten Dragarbrunn 3:1

samt

Att uppdra åt kulturförvaltningen att fortsätta föra en kontinuerlig dialog med föreningen Ungdomens Hus om föreningens behov av lokaler.

Antalet möten som bokats sedan dess kan räknas på en hand, majoriteten har blivit inställda och de som blivit av har ägnats till att förklara för förvaltningens tjänstemän vad föreningens verksamhet egentligen är och inte till att arbeta fram en lösning. Samtal om kostnadsberäkning har helt uteblivit. Ett färdigt förslag ska presenteras för nämnden den 22 Maj och beslut ska fattas den 13 Juni.

“Tiden börjar bli väldigt knapp nu och vi är rädda för att varken politiker eller tjänstemän tar denna frågan eller våra ståndpunkter på allvar” – Sergej Laura Brändén, ordförande.

Med bakgrund av detta väljer vi nu att gå ut offentligt med denna information, samt vår vision för hur ett Ungdomens Hus skulle organiseras efter en renovering då politiker och tjänstemän verkar vara ointresserade av våra tankar och åsikter.

Vision

Vår huvudsakliga prioritet är att bevara och värna om ungdomars egna ansvar och självbestämmande över sina utrymmen. Därför anser vi att föreningen Ungdomens Hus även i fortsättningen ska styra över hela fastigheten. Förlorar föreningens medlemmar makten över sitt hus så förlorar föreningen hela sitt syfte. Därför ställer vi oss kategoriskt emot alla förslag som innebär att föreningen tvingas dela fastigheten med andra aktörer.

Med det sagt så välkomnar vi alla typer av frivilliga samarbeten. Föreningens syfte är att tillhandahålla en mötesplats, en plattform som ungdomar med egna initiativ kan fylla, oavsett om initiativen kommer från våra medlemmar eller utomstående grupper och föreningar. Så länge man inte bryter mot vår värdegrund och får sin bokning godkänd på av medlemmarna är all verksamhet organiserad av och för ungdomar välkommen hos oss.

Vi vill också poängtera att det är viktigt att föreningen och vi ungdomar behåller ansvaret för driften av huset. Det som gör Ungdomens Hus unikt idag är att Huset faktiskt är ungdomarnas. Det är vi som sköter driften av huset. Detta leder till att våra besökare upplever sig som mer än bara besökare, de är en del av en gemenskap där vi alla tar gemensamt ansvar för vårt hus och vår fritid, där det inte finns några vuxna som styr och ställer och pekar med hela handen på vad som ska och inte ska göras utan någon som helst förståelse för ungas behov och intressen.

Vi förstår naturligtvis att en renovering kommer vara en stor ekonomisk investering på både kort och lång sikt och att politikerna måste känna sig trygga i att pengarna spenderas på något vettigt. Därför välkomnar vi en närmare kontakt och dialog med både politiker och tjänstemän före renoveringen för att säkerställa att alla är nöjda med riktningen projektet går i, samt regelbunden uppföljning av verksamheten efter renoveringen så att vi tidigt kan hjälpas åt att vidta nödvändiga åtgärder, till exempel kompetensutveckling för förtroendevalda, anställda och engagerade medlemmar.

“När det kommer till kritan vill vi helt enkelt fortsätta göra det vi gör idag, fast i nya, lagom fräscha lokaler som ger oss bästa möjliga förutsättningar att genomföra vår vision om ett kulturhus av och för ungdomar” – Sergej Laura Brändén, ordförande.

Möten, möten, möten.

Vecka 12 är det fullt upp i kampen för Ungdomens Hus framtid. Vi har möten med Fastighetsförvaltningen och Kulturförvaltningen, den myndighet som ansvarar för de hus som kommunen äger och myndigheten som ansvarar för Uppsalas kultur, och så har vi referensgruppsmöte. Alla medlemmar som är intresserade är välkomna att delta på dessa möten. Kom och lyssna och ge dina synpunkter!

Onsdag 20 mars
17.00-19.00: Fastighetsförvaltningen + Kulturförvaltningen

Fredag 22 mars
16.00-17.00: Referensgruppsmöte